EU Projects

european-union-en
fundusze_europejskie_pl

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Osi Priorytetowej III “Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” – Działanie 3.3 “Innowacje w MŚP”, typ projektu: Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

 

Tytuł projektu: “Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii druku 3D metali i recyklingu materiałów strategicznych – safeEtch i rePowder”

Całkowita wartość projektu:
8 939 640,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu:
7 268 000,00 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu:
3 998 650,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych produktów z dziedziny druku 3D. W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wprowadzone dwa urządzenia: rePowder oraz safeEtch. Są to urządzenia innowacyjne w skali światowej, wykorzystujące opatentowane technologie, które nie były dotychczas wdrażane. Urządzenie rePowder służy do recyklingu materiałów przez przeprowadzenie ich do formy nadającej się do druku 3D – sferycznego proszku. Urządzenie safeEtch służy do usuwania naddatków i struktur podporowych z wydruków 3D. Celem projektu jest zapewnienie infrastruktury, która pozwoli zamknąć cały cykl życia elementów zużywalnych. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów technologicznych oraz uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej elementów do wytwarzania urządzeń.