EU Projects

european-union-en

AMAZEMET - EU PROJECTS

eu-center-en-black

Our involvement in EU projects so far

fundusze_europejskie_pl

Beneficjent:
Amazemet Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Oś Priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw;

Tytuł projektu:

“Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii druku 3D metali i recyklingu materiałów strategicznych – safeEtch i rePowder”.

Całkowita wartość projektu:
8 939 640,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu:
7 268 000,00 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu:
3 998 650,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie do produkcji nowych produktów z dziedziny druku 3D. W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wprowadzone dwa urządzenia: rePowder oraz safeEtch. Są to urządzenia innowacyjne w skali światowej, wykorzystujące opatentowane technologie, które nie były dotychczas wdrażane. Urządzenie rePowder służy do recyklingu materiałów przez przeprowadzenie ich do formy nadającej się do druku 3D – sferycznego proszku. Urządzenie safeEtch służy do usuwania naddatków i struktur podporowych z wydruków 3D. Celem projektu jest zapewnienie infrastruktury, która pozwoli zamknąć cały cykl życia elementów zużywalnych. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów technologicznych oraz uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej elementów do wytwarzania urządzeń.

WIĘCEJ INFORMACJI

szybka-sciezka

Beneficjent:
Amazemet Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Oś Priorytetowa I “Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw;

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe.

Tytuł projektu:
“Opracowanie inteligentnego systemu sterowania w czasie rzeczywistym dla urządzenia do ultradźwiękowej atomizacji metali”.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu:
5 578 449,50 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu:
4 043 621,45 PLN

Cel Projektu:
Celem projektu jest opracowanie inteligentnego systemu sterowania w czasie rzeczywistym dla urządzenia do ultradźwiękowej atomizacji metali. Zostanie opracowany moduł automatyki do sterowania procesem realizowanym przez urządzenie rePowder. Automatyzacja procesu umożliwi wzrost wydajności i stabilności oraz radykalnie zmniejszy ilość pracy ludzkiej niezbędnej do jego obsługi.

Opis Projektu:
Badania prowadzone w projekcie obejmować będą wyznaczenie i kwantyfikację sygnałów zjawisk zachodzących podczas procesu atomizacji. Wymaga to zdobycia nowej wiedzy, dzięki której praca operatora ma być zastąpiona działaniem modułu automatyzacji. W ramach badań zostanie określona korelacja zdarzeń i zjawisk z obrazami zebranymi podczas przeprowadzania procesu i możliwość ich identyfikacji z wykorzystaniem technik i algorytmów przetwarzania obrazów, ze szczególnym nastawieniem na algorytmy ML (Machine Learning). Ważnym wyzwaniem technologicznym jest zebranie i opisanie danych, które są obecnie dostępne w sposób intuicyjny operatorowi maszyny i wyuczenie na ich podstawie systemu ML w taki sposób, żeby pogodzić sprzeczne wpływy kolejnych parametrów procesu.

Innowacyjnym rezultatem projektu jest moduł automatyki do atomizera ultradźwiękowego rePowder produkowanego przez Amazemet.

WIĘCEJ INFORMACJI

bony-na-cyfryzacje

“Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”.

Beneficjent:
Amazemet Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – “Bony na cyfryzację”.

Tytuł projektu:
“Wprowadzenie innowacji procesowej w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19 poprzez opracowanie i wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego”.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu:
266 900,00 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu:
226 865,00 PLN

Cel projektu:
Celem projektu jest stworzenie warunków w przedsiębiorstwie AMAZEMET skutecznego funkcjonowania w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, oraz po jej zakończeniu po przez wdrożenie innowacji procesowej poprzez wdrożenie systemu informatycznego ERP. Z uwagi na ograniczenia związane ze skutkami pandemii, Wnioskodawca widzi potrzebę wdrożenia systemu informatycznego, który będzie wspomagał i automatyzował pracę we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy takich jak: produkcja, logistyka i dystrybucja, sprzedaż. Sprawne przekazywanie kompletnych informacji, elektroniczna wymiana dokumentów oraz wideorozmowy wpłyną pozytywnie nie tylko na działania wewnątrz firmy Wnioskodawcy, ale również otoczenie tj. usprawnią pracę dostawców sprzętu, z którymi współpracuje Wnioskodawca.

Opis i efekt projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup oprogramowania i niezbędnej infrastruktury oraz wdrożenie działań dążących do zwiększenia cyfryzacji w firmie.

W oparciu o analizę przedwdrożeniową Wnioskodawca zaplanował zakup oprogramowania gotowego ERP.

Zaplanowane do wdrożenia rozwiązania technologiczne umożliwią walkę z negatywnymi skutkami Covid-19.  Projekt polega na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez AMAZEMET innowacji procesowej – kompleksowego narzędzia wspomagającego efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. System umożliwi automatyzację prac związanych z zarządzaniem elektronicznym obiegiem dokumentów w zakresie sprzedaży, planowania produkcji, logistyki, weryfikacji stanów magazynowych, obsługi administracyjno-rozliczeniowej oraz świadczenia usług w formule zdalnej. Dzięki automatyzacji wyżej wymienionych procesów obniżone zostaną koszty funkcjonowania ośrodka. Automatyzacja procesów wymiany danych pomiędzy działami obniży liczbę pomyłek i przyspieszy przepływ informacji pomiędzy systemami wykorzystywanymi do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.  Wykorzystanie technologii cyfrowych jest niezbędne w związku z koniecznością dokonania zmian modelu biznesowego realizacji usług, potrzebą automatyzacji procesu świadczenia usług w formule zdalnej lub hybrydowej w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Efektem projektu będzie zatem wprowadzenie innowacji procesowych w przedsiębiorstwie i poprawa jakości świadczonych usług.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

granty-na-eurogranty

 

Beneficjent:
Amazemet Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty.

Tytuł projektu:
“Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach programu EIC Accelerator”.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu:
280 060,00 PLN

Dofinansowanie na realizację Projektu:
280 060,00 PLN

Cel projektu:
Planowany termin złożenia aplikacji o Eurogrant do programu EIC Accelerator (STEP 2): pierwsze półrocze 2022.

Sposób wykorzystania Eurograntu w prowadzonej działalności gospodarczej:

– część dotacyjna (do 2,5 mln EUR) zostanie wykorzystana w celu dofinansowania prac B+R nad technologią atomizacji ultradźwiękowej materiałów w celu uzyskania wysokiej jakości proszków do druku 3D (technologia rePowder),

– część kapitałowa (do 15 mln EUR) zostanie wykorzystana do wdrożenia innowacyjnej technologii do produkcji oraz wprowadzenia innowacyjnego produktu na rynek światowy

Opis projektu:
Projekt dotyczy wniosku składanego przez Beneficjenta do EIC Accelerator.

Zakres projektu:
1. Koszty opracowania dokumentu rozumianego jako ‘studium wykonalności’ zgodnie z definicją podaną w art 2 pkt 87 rozporządzenia KE nr 651/2014. Dokument ten jest niezbędny przy składaniu wniosku do programu EIC Accelerator (Program EU);

2. Koszty związane z realizacją usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji;

3. Koszty związane z zatrudnieniem pracownika dedykowanego bezpośrednio do prac w ramach przygotowania wniosku dla programu EIC Accelerator (Program UE). Wnioskodawca zakłada zatrudnienie na okres 6 miesięcy osoby na 1⁄2 etatu. Osoba powinna posiadać kwalifikacje właściwe dla stanowiska Project Manager;

4. Koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu w ramach Programu EIC Accelerator (Program EU).

EIC-logo-FundedBy_am2softmag

Call:
HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-07 (Hop On Facility)

Proposal number:
101094565

Proposal acronym:
PD4AM2SoftMag

Proposal title:
Powder Development for Additive Manufacturing of Amorphous Metals for Soft Magnetics

Duration in months:
39

Total project costs:
3 450 856.25 EUR

Total eligible costs for AMAZEMET:
415 406,00 EUR

Requested EU contribution to eligible costs/€:
415 406,00 EUR

Abstract:
PD4AM2SoftMag makes use of the available ultrasonic powder processing technology that was newly developed at the participating Hop-On Facility to support the extensive research of the AM2SoftMag project. The aim is to optimize processing routes via ultrasonic melting for the production of high quality Fe-based amorphous powder particularly suitable for the additive manufacturing (AM) of complex shape amorphous soft-magnetic components for highly efficient electrical machines. The main ambition of PD4AM2SoftMag is to up-scale the novel ultrasonic atomization technology for high-throughput production of Fe-based amorphous powder with the goal to compete against today’s powder gas atomization techniques in terms of cost and quality of powders. PD4AM2SoftMag brings added value, flexibility to AM2SoftMag and it mitigates its risks. PD4AM2SoftMag shares the same vision of AM2SoftMag that, one day, 3D printing will become the de facto standard technology for the manufacturing of soft-magnetic materials for highly efficient electrical machines. To prove the viability of the approach, the partners expect to demonstrate superior properties of the ultrasonic atomized powder to meet high-quality standards for the selecting laser melting (SMLSLM) process used by AM2SoftMag for the AM of the soft-magnetic components. Major breakthroughs is in a will be made toward the flexible and large-scale production of superior soft-magnetic Fe-based amorphous powder for the AM2SoftMag technology. Thereby PD4AM2SoftMag contributes to enhance the energy efficiency of electrical devices and thus substantially contribute to the European Green Deal.

AM2SoftMag Work Plan:

WORK PACKAGESWORK LEADS
WP1Project management / Leader: USAAR
Contact Person: Isabella Gallino & Chris May1.1 Project coordination and risk management
1.2 Administrative and financial management
WP2Dissemination, exploitation and communication / Leader: Heraeus AMLOY Technologies GmbH
Contact Person: Jürgen Wachter2.1 Dissemination and exploitation
2.2 Communication and public engagement
WP3Alloy development / Leader: USAAR (LMW)
Contact Person: Ralf Busch3.1 Alloy system selection and comprehensive development
3.2 Alloy composition refinement
3.3 Master-alloy processing technology
3.4 Properties of devolped alloys
WP4Process development / Leader: IMDEA
Contact Person: Maria Teresa Perez-Prado4.1 Powder processing and characterisation
4.2 Thermoplastic forming studies
4.3 Selective laser melting basic studies
4.4 Post-processing characterisation, optimisation & evaluation
WP5AM-application development / Leader: Heraeus AMLOY Technologies GmbH
Contact Person: Lena Thorsson5.1 Definition of application requirements
5.2 Matrix and geomety design for AM process
5.3 Advanced AM_processing development
5.4 Post-processing, characterisation & evaluation
WP6Electromagnetic properties assessment / Leader: INRIM
Contact Person: Paola Tiberto6.1 General electromagnetic properties vs processing
6.2 Advanced magnetic testing as a function of processing route
6.3 Guidelines for magnetic testing for complex parts
6.4 Energy efficiency, reliability and sustainability
WP7Proof of principle electrical machines / Leader: USAAR (LAT)
Contact Person: Matthias Nienhaus7.1 AM-specific meso-scale design features and processes
7.2 Dimension and optimise electromagnetic system designs
7.3 Produce SMM components ans assemble devices
7.4 Test, characterise and document machine performance
WP8Powder development / Leader: AMAZEMET
Contact Person: Tomasz Choma8.1 Master alloy production and processing upscaling
8.2 Plasma-ultrasonic powder atomization and characterization
8.3 Customizing of rePowder system and powder characterization
8.4 Up-scale of rePowder system for Fe-based amorphous powder


Partners:

AMLOY_logo
IMDEA_logo
INRIM_logo
LAT_USAAR_logo
LMW_USAAR_logo

Contact with us

Your message will be received by our sales and application team. Based on your message we will choose the team member who could help you the best.

We will contact you by email within 3 working days.

amazemet-graphic-symbol-logo-white